تولید حروف تصادفی در python

Vafa Karamzadegan

مطالب مرتبط

برنامه: بانک اطلاعاتی وضعیت وبسایت ها

برنامه: بانک اطلاعاتی وضعیت وبسایت ها

Pyhton
۱۳۹۶/۴/۲۵ ۱۱۸۶

چند وقت پیش نیاز به نوشتن تابعی در پایتون داشتم که حروفی تصادفی را با توجه به طول رشته مورد نیاز تولید کند.
چند راه مختلف برای نوشتن این تابع وجود دارد که من راحت ترین راه را انتخاب کردم و مطمئنا بهینه ترین راه نیست.

import random

def generateRandomString(length):
    chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*"
    result = ""

    for i in range(0, length):
        ind = random.randint(0, len(chars))
        result += chars[ind: ind+1]
    return result

print(generatePassword(20))

یک نمونه خروجی از تابع فوق: rgkAC9tmgEQkeYI%xy$

۰ نظر